มอก.1842-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟ ตามขนาดทางที่ระบุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top