กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องดูดฝุ่น

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top