มอก.1833-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีย้อม-การหาค่าการละลายในตัวทำลายอินทรีย์-วิธีชั่งน้ำหนัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top