มอก.1832 เล่ม 1-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไดอะเฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 1 การแบ่งประเภท การชักตัวอย่าง และคุณลักษณะที่ต้องการ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top