มอก.1816-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไขสัตว์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top