มอก.1806 เล่ม 2-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top