มอก.1788-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top