มอก.1787-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - อุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยเสียง - ข้อกำหนดทางเทคนิค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top