มอก.1778-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและกลิ่นตัว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top