มอก.1749-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดมือถือ ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top