มอก.1748-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันอากาศยานไอพ่นเจทเอ-วัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top