มอก.1747-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันเบนซินอากาศยาน 100 แอล แอล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top