มอก.1726-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อยางและชุดประกอบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในยานยนต์ : ข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top