มอก.1723 เล่ม 2-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายโดยเปิดแผลทางหน้าท้อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top