มอก.1714-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top