มอก.1713-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top