มอก.1706-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พลาสติก-สารอัดแบบเมลามีน/ฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top