มอก.1704-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พลาสติก-สารอัดแบบฟีนอลิก-เกณฑ์ที่กำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top