มอก.1702 เล่ม 13-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 13 ควอทซ์ธรรมชาติ (ชนิดบดเป็นผง)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top