มอก.1692-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วิทยุติดรถยนต์สำหรับติดตั้งด้านหน้า - พื้นที่ติดตั้งที่รวมขั้วต่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top