มอก.1689-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-การวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถัน-วิธีพิทต์-รูพรีชต์รีดักชันและสเปกโทรโฟโตเมทริก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top