มอก.1688-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-เบนซิน-ไซลีนและโทลูอีน-การวิเคราะห์หาความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top