มอก.1686-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน-การวิเคราะห์หาปริมาณส่วนที่เหลือจากการระเหยของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดือดสูงถึง 150 องศาเซลเซียส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top