มอก.1680-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันดอกกานพลู

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top