มอก.1674-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าดรรชนีเพอร์แมงกาเนต - วิธีสเปกโทรเมทรี

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top