มอก.1673-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม-การวิเคราะห์หาปริมาณด่างที่ระเหยได้ - วิธีไททริเมทริกหลังจากการกลั่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top