มอก.1660-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องยนต์สันดาปภายใน- แหวนลูกสูบ เล่ม 1 แหวนคีย์สโตน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top