มอก.1642-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เม็ดเหล็กกล้ากลมและเหลี่ยมสำหรับการแต่งและการทำความสะอาด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top