มอก.1640-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็กแบบเกลียว แบบเสียบล็อก แบบกด-ดึง แบบล็อกเร็ว แบบเลื่อนเข้า (ที่ใช้กับราวและแผงไฟฟ้า) อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ1.0/2.3) ใช้กับสาย 50

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top