มอก.1639-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 28 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.60 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top