มอก.1637-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 26 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม ช่วงความถี่ 0 ถึง 18 จิกะเฮิรตซ์ (แบบ TNC 18 GHz)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top