มอก.1636-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 25 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว (3/4-20 UNEF) สำหรับใช้กับสายที่มีตัวนำภายในแฝดและขนาดตัวนำภายนอก 13.56 มิลลิเมตร (แบบ TWHN)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top