มอก.1635-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 24 ขั้วต่อร่วมแกน ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวสำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาย 75 โอห์ม (แบบ F)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top