มอก.1634-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 23 ขั้วต่อแบบขาเสียบและเต้ารับสำหรับใช้กับสายร่วมแกนคงรูปขนาดตัวนำรอบนอก 3.5 มิลลิเมตร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top