มอก.1633-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 22 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค สำหรับใช้กับสายตัวนำภายในแฝด (แบบ BNO)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top