มอก.1625-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 14 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 12 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 3.5/12)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top