มอก.1616-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 5 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 50-17 ขึ้นไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top