มอก.1614-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 3 ขั้วต่อชนิด 2 ขา เสียบสำหรับสายส่งแฝดสมดุลย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top