มอก.1612 เล่ม 1 ตอนที่ 1-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 1 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า : ตัวประกอบการสะท้อนกลับ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top