มอก.1609-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องยนต์สันดาปภายใน-แหวนลูกสูบ เล่ม 3 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top