มอก.1596-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดเรียงกระแส (รวมถึงไดโอดเรียงกระแสแบบพังทลาย), กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมและตัวอ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top