มอก.1590-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต - วิธีวัดความขุ่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top