มอก.1586 เล่ม 4-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top