มอก.1586 เล่ม 1-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักการทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top