มอก.1581-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว- บัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top