มอก.1580-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top