มอก.1574-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะอุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top