มอก.1573-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าเสถียร ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top