มอก.1569-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วงกบโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วสำหรับประตู

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top