มอก.1565-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบถังอัดอากาศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top